Spouštíme to!

Po neko­neč­ných dvou letech, kdy jsme zakou­pi­li a pře­bu­do­va­li nemo­vi­tost v obci Oběd­né u Libi­ny, výrob­ní tech­no­lo­gii, vše potřeb­né k desti­la­ci, úpra­vy vody, fil­tro­vá­ní, lah­vo­vá­ní, eti­ke­to­vá­ní, zrá­ní a vybu­do­va­li daňo­vý sklad, zís­ka­li kon­ce­si a všech­na dal­ší potřeb­ná povo­le­ní a opráv­ně­ní, začí­ná­me kla­sic­kou meto­dou vyrá­bět dvou­stup­ňo­vou desti­la­cí ve dvou sadách mědě­ných desti­lač­ních souprav liho­vi­ny pro vás.

Tepr­ve teď má cenu psát aktu­a­li­ty. Máme nachys­tá­no, spouš­tí­me to.

Těší­me se na vaše reak­ce. Jste naši­mi part­ne­ry, ozvě­te se, chce­me vyrá­bět prá­vě pro vás…