Gin COMENIUS v Gin & Tonic Club Praha

Bylo nám ctí zúčast­nit se pra­cov­ní schůz­ky v nyní uza­vře­ném restau­ran­tu a baru Gin & Tonic Clu­bu v Pra­ze s jejím líd­rem panem Mar­ti­nem Orav­cem. Úče­lem bylo hod­no­ce­ní naše­ho ginu Come­nius z úst jed­no­ho z nej­lep­ších pro­fe­si­o­nál­ních bar­ma­nů a znal­ců ginu, jehož akti­vi­ty, zna­los­ti a zku­še­nos­ti pře­sa­hu­jí hra­ni­ce naší repub­li­ky. Dob­rým výsled­kem pro nás bylo klad­né hod­no­ce­ní naše­ho pro­duk­tu, kte­ré pove­de k jeho zařa­ze­ní na bar­man­ský pult GTC.

Vybra­li jsme zde také vhod­né toni­ky, kte­ré bude­me k naše­mu ginu dopo­ru­čo­vat, nebo pří­mo dodá­vat. Nenech­te si ten­to bar ujít, až bude­te mít možnost.

www.gintonicclub.com