Využijte jedinečnou možnost předprodeje Rhumu Agricole 1492

Pro chys­ta­nou 1.edici vám nabí­zí­me pří­le­ži­tost zajis­tit si s v výraz­ným ceno­vým zvý­hod­ně­ním prv­ní láhve rumu, kte­rý bude vyro­ben v našem liho­va­ru Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se. Měly by to být vůbec prv­ní láhve rumu vyro­be­né v Čes­ké repub­li­ce, pro­to­že ostat­ní rumy se zde pou­ze lah­vu­jí. V řadě Luxu­ry bude prv­ní rum k dodá­ní od března/dubna 2022, ale již nyní si může­te své očís­lo­va­né láhve zajis­tit. Jsou v pro­de­ji od čís­la 1, kaž­dá láhev je o koru­nu draž­ší než před­cho­zí pro­da­ná. Zane­dlou­ho bude před­pro­dej ukon­čen a ceno­vé zvý­hod­ně­ní pomi­ne. Buď­te s námi účast­ni toho­to zají­ma­vé­ho a projektu.

Všech­ny infor­ma­ce se dozví­te zde: https://fdhouse.cz/rada-luxury/

Těší­me se vaše objednávky.

Za spo­leč­nost Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se s.r.o.

Tomáš Aber­le