Předprodej probíhá!

Před­pro­dej pro­bí­há! RHUM AGRICOLE 1492 — 0,7 l, alc. 45 %, řada Luxu­ry. Ten­to náš TOP PRODUKT Vás potě­ší nejen mimo­řád­nou chu­tí a kva­li­tou, ale také špič­ko­vým zpra­co­vá­ním lah­ve a balení.

Pre­mi­é­ro­vě nabí­zí­me mož­nost si část edi­ce pro­duk­tu nakou­pit for­mou před­pro­de­je, a to pou­ze na našem e‑shopu, s plat­bou pou­ze na účet. Nabí­zí­me výji­meč­nou nákup­ní cenu s tím, že kaž­dá láhev je o jed­nu koru­nu draž­ší než před­cho­zí pro­da­ná. Záro­veň naku­pu­je­te od čís­la 001, kte­ré ozna­ču­je láhev č. 1 za cenu 1.001,- Kč, dru­há láhev za 1.002,- Kč, atd. Po ukon­če­ní před­pro­de­je se cena dosta­ne na stan­dard­ních 1.492,- Kč… Nevá­hej­te a může­te ušet­řit až tře­ti­nu ceny. Zbý­vá již jen ome­ze­ný počet lah­ví. Dal­ší infor­ma­ce najde­te na našem e‑shopu.