Pomerančový bitter

Zase jsme zaví­ta­li do stře­do­mo­ří a hle­da­li ovo­ce pro výro­bu dal­ší­ho liké­ru. Ten­to­krát jsme zvo­li­li pome­ranč. Jde o nej­ví­ce pěs­to­va­ný citru­so­vý plod na svě­tě. Ale liké­rů z pome­ran­čů je na svě­tě pomá­lu výro­ba je nároč­ná a slo­ži­tá. To byla ta výzva, opráši­li jsme sta­ré výrob­ní postu­py a v našem rodin­ném liho­va­ru se zro­dil dal­ší jedi­neč­ný likér. Po dlou­hém výrob­ním pro­ce­su vzni­kl inten­ziv­ní aro­ma­tic­ký likér s tóny slad­kých a hoř­kých pome­ran­čů ve vůni a na pat­ře s har­mo­nií chu­tí a vůní. Chuť je vel­mi inten­ziv­ní a sku­teč­ně jedi­neč­ná. Až se napi­je­te, vyba­ví se vám všech­ny chví­le, kte­ré má člo­věk spo­je­ny s pome­ran­či – od dovo­le­né v tro­pic­kých zemích po jis­kři­vé kouz­lo Vánoc.

Explo­ze pome­ran­če v teku­té podobě.