Aktuality

Pálenka fest 2022

Fes­ti­val pro­běh­ne 8. říj­na od 12:00 v Praž­ské tržnici.

I my tam budeme!

  • 31 liho­va­rů na jed­nom místě
  • Zhru­ba v 18h pro­běh­ne vyhlá­še­ní výsled­ků sou­tě­že Pálen­ka roku
  • Akce je pod stře­chou na plo­še 2000 m², čili poča­sí nás netrápí
  • Food zóna
  • DJ

Pomerančový bitter

Zase jsme zaví­ta­li do stře­do­mo­ří a hle­da­li ovo­ce pro výro­bu dal­ší­ho liké­ru. Ten­to­krát jsme zvo­li­li pome­ranč. Jde o nej­ví­ce pěs­to­va­ný citru­so­vý plod na svě­tě. Ale liké­rů z pome­ran­čů je na svě­tě pomá­lu výro­ba je nároč­ná a slo­ži­tá. To byla ta výzva, opráši­li jsme sta­ré výrob­ní postu­py a v našem rodin­ném liho­va­ru se zro­dil dal­ší jedi­neč­ný likér. Po dlou­hém výrob­ním pro­ce­su vzni­kl inten­ziv­ní aro­ma­tic­ký likér s tóny slad­kých a hoř­kých pome­ran­čů ve vůni a na pat­ře s har­mo­nií chu­tí a vůní. Chuť je vel­mi inten­ziv­ní a sku­teč­ně jedi­neč­ná. Až se napi­je­te, vyba­ví se vám všech­ny chví­le, kte­ré má člo­věk spo­je­ny s pome­ran­či – od dovo­le­né v tro­pic­kých zemích po jis­kři­vé kouz­lo Vánoc.

Explo­ze pome­ran­če v teku­té podobě.

Jan Ámos Komenský a den učitelů

Dej­te si na baru jed­no­ho Komen­ský­ho… Jan Ámos Komen­ský se naro­dil na Mora­vě 28. břez­na 1592. Oslav­me tedy spo­leč­ně 430. výro­čí jeho naro­ze­ní a také DEN UČITELŮ naším GINEM COMENIUS, kte­rý jsme pojme­no­va­li prá­vě po této význam­né osob­nos­ti naší his­to­rie. Ten­to gin je naším stě­žej­ním pro­duk­tem a byl vyro­ben u pří­le­ži­tos­ti 350. výro­čí úmr­tí Jana Ámose Komen­ské­ho. Chut­ná skvě­le s kla­sic­kým i růžo­vým toni­kem. Kou­pit si ho může­te napří­klad na našem e‑shopu: https://fdhouse.cz/produkt/gin-comenius-original-05-l-alc-46/

BELUGA BAR v Šumperku

KDE MŮŽETE OCHUTNAT NAŠE PRODUKTY? Napří­klad v BELUGA BARU v Šum­per­ku. https://www.facebook.com/BelugaBarSumperk Máme radost, že se prá­vě v tom­to útul­ném baru upro­střed měs­ta roz­hod­li pro zařa­ze­ní všech našich pro­duk­tů do své nabíd­ky. V pátek jsme se tu sešli s jed­ním z maji­te­lů Janem Žeb­ro­kem, abychom nafo­ti­li pár obráz­ků pří­mo na baru a vy si udě­la­li před­sta­vu, jak a s čím se kte­rý náš drink správ­ně pije a jak ho tu ser­ví­ru­jí. V BELUGA BARU si navíc může­te dát i skvě­lou kávu, pivo nebo pře­jít na kva­lit­ní víno. A co k jídlu? Je tu piz­za a oprav­do­vé BBQ. Pokud se sem vypra­ví­te, pře­je­me pří­jem­ný zážitek!

Předprodej probíhá!

Před­pro­dej pro­bí­há! RHUM AGRICOLE 1492 — 0,7 l, alc. 45 %, řada Luxu­ry. Ten­to náš TOP PRODUKT Vás potě­ší nejen mimo­řád­nou chu­tí a kva­li­tou, ale také špič­ko­vým zpra­co­vá­ním lah­ve a balení.

Pre­mi­é­ro­vě nabí­zí­me mož­nost si část edi­ce pro­duk­tu nakou­pit for­mou před­pro­de­je, a to pou­ze na našem e‑shopu, s plat­bou pou­ze na účet. Nabí­zí­me výji­meč­nou nákup­ní cenu s tím, že kaž­dá láhev je o jed­nu koru­nu draž­ší než před­cho­zí pro­da­ná. Záro­veň naku­pu­je­te od čís­la 001, kte­ré ozna­ču­je láhev č. 1 za cenu 1.001,- Kč, dru­há láhev za 1.002,- Kč, atd. Po ukon­če­ní před­pro­de­je se cena dosta­ne na stan­dard­ních 1.492,- Kč… Nevá­hej­te a může­te ušet­řit až tře­ti­nu ceny. Zbý­vá již jen ome­ze­ný počet lah­ví. Dal­ší infor­ma­ce najde­te na našem e‑shopu.