Aktuality

Využijte jedinečnou možnost předprodeje Rhumu Agricole 1492

Pro chys­ta­nou 1.edici vám nabí­zí­me pří­le­ži­tost zajis­tit si s v výraz­ným ceno­vým zvý­hod­ně­ním prv­ní láhve rumu, kte­rý bude vyro­ben v našem liho­va­ru Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se. Měly by to být vůbec prv­ní láhve rumu vyro­be­né v Čes­ké repub­li­ce, pro­to­že ostat­ní rumy se zde pou­ze lah­vu­jí. V řadě Luxu­ry bude prv­ní rum k dodá­ní od března/dubna 2022, ale již nyní si může­te své očís­lo­va­né láhve zajis­tit. Jsou v pro­de­ji od čís­la 1, kaž­dá láhev je o koru­nu draž­ší než před­cho­zí pro­da­ná. Zane­dlou­ho bude před­pro­dej ukon­čen a ceno­vé zvý­hod­ně­ní pomi­ne. Buď­te s námi účast­ni toho­to zají­ma­vé­ho a projektu.

Všech­ny infor­ma­ce se dozví­te zde: https://fdhouse.cz/rada-luxury/

Těší­me se vaše objednávky.

Za spo­leč­nost Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se s.r.o.

Tomáš Aber­le

Gin COMENIUS upravuje vstupní cenu

Konec háje­ní zavá­dě­cí ceny naše­ho ginu Come­nius je tady. Měli jste mož­nost ochut­nat a zjis­tit, jak vám chut­ná, a to za zavá­dě­cí cenu. Tato bude pla­tit ješ­tě do nedě­le 28.února. Od 1.března se cena změ­ní na stan­dard­ní cenu 590,- Kč/láhev 0,5 l. Ale neboj­te se, máme pro vás při­pra­ve­ny spe­ci­ál­ní akce a sle­vy, pro­to nás sle­duj­te. Také všech­ny objed­náv­ky i pří­mý pro­dej do kon­ce úno­ra zre­a­li­zu­je­me za sta­rou cenu. A aby pro vás pře­chod nebyl tak kru­tý, tak ješ­tě břez­no­vé pro­de­je bude­me rea­li­zo­vat za cenu 540,- Kč.

Gin COMENIUS v Gin & Tonic Club Praha

Bylo nám ctí zúčast­nit se pra­cov­ní schůz­ky v nyní uza­vře­ném restau­ran­tu a baru Gin & Tonic Clu­bu v Pra­ze s jejím líd­rem panem Mar­ti­nem Orav­cem. Úče­lem bylo hod­no­ce­ní naše­ho ginu Come­nius z úst jed­no­ho z nej­lep­ších pro­fe­si­o­nál­ních bar­ma­nů a znal­ců ginu, jehož akti­vi­ty, zna­los­ti a zku­še­nos­ti pře­sa­hu­jí hra­ni­ce naší repub­li­ky. Dob­rým výsled­kem pro nás bylo klad­né hod­no­ce­ní naše­ho pro­duk­tu, kte­ré pove­de k jeho zařa­ze­ní na bar­man­ský pult GTC.

Vybra­li jsme zde také vhod­né toni­ky, kte­ré bude­me k naše­mu ginu dopo­ru­čo­vat, nebo pří­mo dodá­vat. Nenech­te si ten­to bar ujít, až bude­te mít možnost.

www.gintonicclub.com

Mandarinkový likér ve výrobě

Prv­ní z něko­li­ka úpl­ně nově při­pra­vo­va­ných liké­rů pod­le původ­ních recep­tur je man­da­rin­ko­vý likér 35%. Lou­pe­me ruč­ně a pou­ži­je­me pro likér duž­ni­nu, niko­liv slupky.

Nové výrobky už pro vás chystáme

Zane­dlou­ho pro vás nalah­vu­je­me a pus­tí­me ven z liho­va­ru nové hoto­vé pro­duk­ty. Dvě pálen­ky a dva liké­ry. Bude to chil­li­o­vi­ce 46% — pálen­ka s chil­li, jabl­ko­vi­ce med a zázvor 52%, tra­dič­ní oře­chov­ka 35% a původ­ní vanil­ko­vá 35%. Tak už se může­te těšit!