Kontakty

Sídlo firmy:

Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se s.r.o.

Nemoc­nič­ní 1056/8a
787 01 Šumperk

Tel. recep­ce: +420 777 700 740
E‑mail: info@fdhouse.cz

 

Pro­voz­ní doba Po-Pá  8–16 hod. pou­ze ohlá­še­né návštěvy, pří­jem poš­ty, fak­tu­rač­ní adresa.

Pod­ni­ko­vá pro­dej­na pro vyzved­nu­tí objed­na­né­ho zboží.

Pro návště­vu kan­ce­lá­ře se pro­sím kon­tak­tuj­te předem.


Provozovna:

Oběd­né 24
789 74 Libina
E‑mail: info@fdhouse.cz

 

Pro­voz­ní doba Po-Pá  8–20 hod. pou­ze výro­ba a obchod­ní part­ne­ři po ohlášení.

Pro návště­vu kan­ce­lář­ských, výrob­ních, skla­do­va­cích, archiv­ních nebo degustač­ních pro­stor nás pro­sím kon­tak­tuj­te předem.

Pří­stup veřej­nos­ti do objek­tu a malo­ob­chod­ní pro­dej není možný.

Z důvo­du daňo­vé­ho skla­du pod nepře­tr­ži­tým dohle­dem cel­ních kamer neu­mož­ňu­je­me v pro­vo­zov­ně pro­hlíd­ky a degusta­ce neod­bor­né veřej­nos­ti, omlou­vá­me se.


Lidé:

Ing. Tomáš Aberle

Manažer/Executive manager
Tel.: +420 773 612 350
E‑mail: tom.aberle@fdhouse.cz

Jiří Kou­kol­ský

Hlav­ní technolog/Master distiller
Tel.: +420 777 631 217
E‑mail: jiri.koukolsky@fdhouse.cz

Ale­na Havlíčková

Ekonom/Economist
Tel.: +420 777 248 535
E‑mail: alena.havlickova@eagletechnics.cz

Ing. Mari­an Koza

Mediátor/Mediator
Tel.: +420 606 452 790
E‑mail: marian.koza@centrum.cz


Základní údaje:

Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se s.r.o.

Nemoc­nič­ní 1056/8a
787 01 Šumperk

IČ: 081 10 638
DIČ: CZ08110638

ROČ OPZL: S030
SEED ID: CZ2011359S002

 

Spis. zn. C78364 vede­ná u Kraj­ské­ho sou­du v Ostravě

Jed­na­tel, odpo­věd­ná oso­ba: Ing. Tomáš Aberle

Odpo­věd­ný zástup­ce: MUDr. Ladi­sla­va Holubcová

Kon­ce­se pro před­mět pod­ni­ká­ní výro­ba a úpra­va kvas­né­ho lihu, kon­zum­ní­ho lihu, liho­vin a ostat­ních alko­ho­lic­kých nápo­jů a pro­dej kvas­né­ho lihu, kon­zum­ní­ho lihu a liho­vin a živ­nos­ten­ský list pro před­mět pod­ni­ká­ní výro­ba, obchod a služ­by neu­ve­de­né v pří­lo­hách 1–3 živ­nos­ten­ské­ho zákona