BYLINNÁ HOŘKÁ pánů Bubna–Litic, 0,5 l, alc. 35 %

480,00  vč DPH

Ručně vyráběná bylinná hořká, s lahodnou chutí a vůní, vyrobená citlivým výrobním postupem. Pečlivě vybírané bylinky, velejemný líh pšeničný z obilí vypěstovaného v České republice a zase ta naše jesenická voda, to je základ a jistota výsledné kvality. Samozřejmostí je tradiční příprava, především dlouhá macerace, která vytváří jemný destilát bohaté chuti a vůně. Je složen z více než deseti druhů bylin, koření a tropického ovoce – mimo jiné obsahuje levanduli, mařinku vonnou, heřmánek, anděliku, mateřídoušku, pelyněk, puškvorec, hřebíček, pomerančovou kůru a citrusový sirup. Ostatní ingredience neprozrazujeme. Samozřejmostí je tradiční příprava, především dlouhá macerace, která vytváří jemný destilát bohaté chuti a vůně. Lihovitost 35% dává vyniknout jemné chuti s pomerančovým nádechem, kde uchvátí mírně nahořklá bylinná chuť. Zlatožlutá barva je charakteristická pro bylinné složení, které má příznivý účinek na zažívací a nervový systém.

Popis

…Je to tam. Ta síla byli­nek z Jeseníků…

Charakteristika:

Ruč­ně vyrá­bě­ná bylin­ná hoř­ká, s lahod­nou chu­tí a vůní, vyro­be­ná cit­li­vým výrob­ním postu­pem. Peč­li­vě vybí­ra­né bylin­ky, vele­jem­ný líh pše­nič­ný z obi­lí vypěs­to­va­né­ho v Čes­ké repub­li­ce a zase ta naše jese­nic­ká voda, to je základ a jis­to­ta výsled­né kva­li­ty. Samo­zřej­mos­tí je tra­dič­ní pří­pra­va, pře­de­vším dlou­há mace­ra­ce, kte­rá vytvá­ří jem­ný desti­lát boha­té chu­ti a vůně. Je slo­žen z více než dese­ti dru­hů bylin, koře­ní a tro­pic­ké­ho ovo­ce – mimo jiné obsa­hu­je levan­du­li, mařin­ku von­nou, heř­má­nek, andě­li­ku, mate­ří­douš­ku, pely­něk, puškvo­rec, hře­bí­ček, pome­ran­čo­vou kůru a citru­so­vý sirup. Ostat­ní ingre­di­en­ce nepro­zra­zu­je­me. Samo­zřej­mos­tí je tra­dič­ní pří­pra­va, pře­de­vším dlou­há mace­ra­ce, kte­rá vytvá­ří jem­ný desti­lát boha­té chu­ti a vůně. Liho­vi­tost 35% dává vynik­nout jem­né chu­ti s pome­ran­čo­vým náde­chem, kde uchvá­tí mír­ně nahořk­lá bylin­ná chuť. Zla­to­žlu­tá barva je cha­rak­te­ris­tic­ká pro bylin­né slo­že­ní, kte­ré má pří­z­ni­vý úči­nek na zaží­va­cí a ner­vo­vý systém.

To je naše bylin­ná. Dopo­ru­ču­je­me podá­vat s ledem.

S pat­ro­na­cí part­ne­ra výrob­ku pana Pet­ra Duj­ky, čle­na rodu Bub­na – Litic,  vyro­be­no s vyu­ži­tím recep­tu­ry z likér­ky Jose­fa Jus­ta ze Šum­per­ka. Ori­gi­nál­ní původ­ní recep­tu­ra, patr­ně již z roku 1878, byla pře­vza­ta Jose­fem Jus­tem od Sig­mun­da Gessle­ra z Krnova.

Kaž­dá naše láhev má kolek, ori­gi­nál­ní eti­ke­tu od výtvar­ní­ka Jaku­ba Kar­ma­na a nese jmé­no rodu Bub­na – Litic s vyob­ra­ze­ním zám­ku v Doudle­bech nad Orli­cí a erbu rodu Bub­na – Litic. Na zad­ní stra­ně gra­ví­ro­va­né logo FDH pří­mo na láhvi a ští­tek s EAN kódem a povin­ný­mi údaji.

BYLINNÁ HOŘKÁ pánů Bub­na — Litic je regis­tro­va­nou ochran­nou známkou.

Pří­pad­né leh­ké zaka­le­ní nápo­je pře­de­vším při podchla­ze­ní není záva­dou, je způ­so­be­no množ­stvím bylin.

 

Jak vidíme hořkou ve Family Distillery House:

Od prv­ní chví­le v liho­va­ru víme, že tahle bylin­ná hoř­ká nemů­že ve výrob­ním pro­gra­mu chy­bět. Jen jsme hle­da­li vhod­né spo­je­ní pří­bě­hů a chu­tí a také cize­lo­va­li his­to­ric­kou recep­tu­ru. Bylin­né hoř­ké jsou uží­vá­ny dlou­ho, původ­ně jako léči­va na žalu­deč­ní i jiné pro­blémy, nechu­ten­ství nebo pod­po­ru orga­ni­zmu. Nyní mají vět­ší pře­sah a víme, že budou v růz­ných obmě­nách trva­lou sou­čás­tí naše­ho nabíd­ko­vé­ho listu.

Vyměň­te tedy výrob­ky bab koře­ná­řek, mni­chů a lékár­ní­ků za kon­t­ro­lo­va­né pro­duk­ty z naše­ho liho­va­ru a ochut­nej­te prv­ní z chys­ta­né řady liké­rů a hořkých.

Věří­me, že ochut­ná­ní bude pro vás přínosem.

 

Rod Bubna – Litic jako partner bylinné hořké:

Mot­to: „Ctí­ce před­ky, sebe ctíme.“

Bub­no­vé z Litic jsou sta­rý čes­ký šlech­tic­ký rod ze 14.století, pochá­ze­jí­cí ze západ­ních Čech. Rod Bub­nů ve východ­ních Čechách se váže k praž­ské čtvr­ti Bub­ny, vlast­nil litic­ké pan­ství včet­ně Doudleb, Žam­ber­ka a Jele­ní. Význam­ní čle­no­vé rodu byli napří­klad Heř­man, kte­rý se pro­sla­vil hlav­ně ve vál­kách s Tur­ky, svým lvem a rodo­vou pověs­tí, hra­bě Fer­di­nand Anto­nín, diplo­mat a váleč­ník v napo­le­on­ských služ­bách, Miku­láš, pro­tek­to­rát­ní minis­tr země­děl­ství a mno­zí dal­ší. V resti­tu­cích zís­ka­la část majet­ku Ele­o­no­ra Duj­ko­vá, roz. Bub­na – Litic a v sou­čas­né době se o doudleb­ský maje­tek sta­rá její syn Petr Duj­ka, kte­rý také umož­nil bylin­nou hoř­kou nazvat rodo­vým jmé­nem Bub­na – Litic a eti­ke­tu opat­řit rodo­vým erbem a vedu­tou zám­ku – síd­la v Doudle­bech nad Orlicí.

Rodo­vý erb zob­ra­zu­je buben a hla­vu lva, pod­le legen­dy o Heř­ma­no­vi z Bub­na, kte­rý si lva dove­zl na pan­ství v Jelení.

Doudleb­ský rene­sanč­ní zámek byl původ­ně posta­ven jako lovec­ký, tak­že pří­mo evo­ku­je spo­ji­tost s bylin­ným hoř­kým desti­lá­tem. Zámec­ké vněj­ší zdi, nádvo­ří i komí­ny pokrý­vá uni­kát­ní kober­co­vé sgra­fi­to, kte­ré jsme gra­fic­ky vyu­ži­li pro pod­tisk etikety.

Kdo jiný, než pan­ský rod, kte­rý má nepře­tr­ži­tě (kro­mě tota­li­ty) v drže­ní zámec­ké síd­lo může být amba­sa­do­rem bylin­né hoř­ké, vyro­be­né ruč­ně a s lás­kou v našem lihovaru?

Žádej­te naši hoř­kou a ochut­nej­te ji jako ape­ri­tiv, jako diges­tiv a nebo „jen tak“.