Chilli Habanero, 0,5 l, alc. 46 %

485,00  vč DPH

Chvíli nám trvalo, než jsme se odvážili k zásadnímu kroku a objednali jsme si chilli, středoamerickou odrůdu Habanero. Nápad kombinovat ovocný destilát výrazné jablečné chuti s extrémní pálivostí chilli byl krokem do neznáma. Spojením našich moravských jablek s paprikou z opačné strany zeměkoule nebyl zase tak špatný nápad. Přidáním medu a skořice jsme vytvořili nektar, který nemá obdoby, naši Chilliovici – pálenku s chilli.

Popis

Chví­li nám trva­lo, než jsme se odvá­ži­li k zásad­ní­mu kro­ku a objed­na­li jsme si chil­li, stře­do­a­me­ric­kou odrů­du Haba­ne­ro. Nápad kom­bi­no­vat ovoc­ný desti­lát výraz­né jableč­né chu­ti s extrém­ní páli­vos­tí chil­li byl kro­kem do nezná­ma. Spo­je­ním našich morav­ských jablek s papri­kou z opač­né stra­ny země­kou­le nebyl zase tak špat­ný nápad. Při­dá­ním medu a sko­ři­ce jsme vytvo­ři­li nek­tar, kte­rý nemá obdo­by, naši Chil­li­o­vi­ci – pálen­ku s chil­li.

Vel­kým oříš­kem pro nás bylo vyla­dě­ní páli­vos­ti naší chil­li­o­vi­ce, aby byla poži­va­tel­ná pro šir­ší sku­pi­nu fajnšme­krů – a to se nám poda­ři­lo. Jako prv­ní krok bylo zalo­že­ní pocti­vé­ho jableč­né­ho kva­su. K tomu pou­ží­vá­me pou­ze jabl­ka z míst­ních zdro­jů. Do hoto­vé­ho desti­lá­tu jsme nalo­ži­li na něko­lik měsí­ců již zmi­ňo­va­né chil­li v závě­reč­né fázi jsme při­da­li med. Zvo­le­ná liho­vi­tost 46 % nepře­bí­jí chuť chil­li a dává naše­mu desti­lá­tu punc jedi­neč­nos­ti. A jak kon­zu­mo­vat? Nej­pr­ve na vás zapů­so­bí síla alko­ho­lu, ta ale rych­le ustou­pí a hned poté se dosta­ví pří­jem­ně páli­vá, ale nedráž­di­vá chuť chil­li, poma­lu sestu­pu­jí­cí do vašich útrob, zane­chá­va­jí­cí ces­tou bla­ho­dár­né teplo.

Při degusta­ci se během chvil­ky dosta­ví hře­ji­vý pocit.

Ochut­nej­te s námi náš teku­tý svetr.