GIN COMENIUS original, 0,5 l, alc. 46 %

595,00  vč DPH

Naše společnost se specializuje na holandský gin nazývaný genever. Po první destilaci následuje druhá, takzvaná redestilace, a to již se směsí jalovce, bylin a koření. Tato směs je macerována několik dní v čistém chuťově nevýrazném obilném lihu, vyrobeném z pšenice pěstované na území České republiky. Kořenící směs je sestavena dle naší ověřené receptury, kterou jsme sestavovali několik let, než se nám podařilo snoubit poměr jalovcových bobulí, citrusů, koriandru, divokých mandlí, tropických květů, anděliky a mnoha dalších botanických ingrediencí. Jenom tak jsme docílili vyvážené nahořklé chuti, typické pro genever. Většina bylin a plodů se sbírá ručně, proto dosahujeme prvotřídní kvality používaných surovin. Hotový destilát necháváme zrát a posléze pro vás lahvujeme.

Popis

…vyvo­lej­te z lavi­ce jed­no­ho Komenskýho…

Charakteristika:

Naše spo­leč­nost se spe­ci­a­li­zu­je na holand­ský gin nazý­va­ný gene­ver. Po prv­ní desti­la­ci násle­du­je dru­há, tak­zva­ná redesti­la­ce, a to již se smě­sí jalov­ce, bylin a koře­ní. Tato směs je mace­ro­vá­na něko­lik dní v čis­tém chu­ťo­vě nevý­raz­ném obil­ném lihu, vyro­be­ném z pše­ni­ce pěs­to­va­né na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Koře­ní­cí směs je sesta­ve­na dle naší ově­ře­né recep­tu­ry, kte­rou jsme sesta­vo­va­li něko­lik let, než se nám poda­ři­lo snou­bit poměr jalov­co­vých bobu­lí, citru­sů, kori­an­d­ru, divo­kých mand­lí, tro­pic­kých kvě­tů, andě­li­ky a mno­ha dal­ších bota­nic­kých ingre­di­en­cí. Jenom tak jsme docí­li­li vyvá­že­né nahořk­lé chu­ti, typic­ké pro gene­ver. Vět­ši­na bylin a plo­dů se sbí­rá ruč­ně, pro­to dosa­hu­je­me prvotříd­ní kva­li­ty pou­ží­va­ných suro­vin. Hoto­vý desti­lát nechá­vá­me zrát a poslé­ze pro vás lahvujeme.

Vyro­be­no s čás­teč­ným vyu­ži­tím ori­gi­nál­ní recep­tu­ry z likér­ky Jose­fa Justa.

Kaž­dá naše láhev má kolek, ori­gi­nál­ní eti­ke­tu od výtvar­ní­ka Jaku­ba Kar­ma­na s vyob­ra­ze­ním holand­ské kra­ji­ny a por­trétu J. A. Komen­ské­ho a na zad­ní stra­ně gra­ví­ro­va­né logo FDH pří­mo na láhvi a ští­tek s EAN kódem a povin­ný­mi údaji.

Gin COMENIUS je regis­tro­va­nou ochran­nou známkou.

Mléč­né zaka­le­ní nápo­je při podchla­ze­ní není záva­dou, je způ­so­be­no aro­ma­tic­ký­mi ole­ji z jalov­ce, pří­pad­ně z vel­ké dru­ho­vos­ti a množ­ství bylin.

 

Jak vidíme gin ve Family Distillery House:

Gin je naše srd­cov­ka. Těší­me se, že prá­vě tenhle náš gin vám bude chut­nat. Udě­la­li jsme všech­no mož­né, abychom na zákla­dě tra­dič­ní recep­tu­ry posta­vi­li na nohy nápoj, kte­rý bude naším stě­žej­ním pro­duk­tem. Těší­me se, že vám postup­ně před­sta­ví­me oba základ­ní dru­hy ginu – nověj­ší Lon­don dry gin a původ­ní holand­ský gene­ver, tedy náš Comenius.

Prv­ní gin ORIGINAL z pro­duk­ce FDH se bude o vaši pří­zeň uchá­zet pra­vi­del­ně. I když jej bude­me dopl­ňo­vat jiný­mi i jinak ochu­ce­ný­mi giny, ORIGINAL zůsta­ne základ­ním kame­nem naší pro­duk­ce ginů.

 

Jan Ámos Komenský jako osobnost regionu:

Mot­to: „Vše­li­ké kval­to­vá­ní toli­ko pro hova­da dob­ré jest“

Jan Ámos Komen­ský (1592 Mora­va – 1670 Naar­den Holand­sko), při­šel do Holand­ska (již poně­ko­li­ká­té) v roce 1656, tedy poté, co Dr. Syl­vius vyna­le­zl v Amste­ro­da­mu v roce 1650 gin (gene­ver) jako lék na led­vi­no­vé potí­že. Netvr­dí­me, že ho Komen­ský kon­zu­mo­val, ale je to prav­dě­po­dob­né, pobý­val tam totiž až do své smr­ti ješ­tě 14 let. Setkat se s ginem jed­no­du­še musel. Spo­ji­tost Komen­ské­ho s naším regi­o­nem je nasna­dě. Jan Ámos pra­co­val něko­lik let pro rod Žero­tí­nů a poz­dě­ji pobý­val v Blu­do­vě, Vel­kých Losi­nách a Louč­né nad Des­nou, ale pře­de­vším se při svém poby­tu v Pře­ro­vě sezná­mil se svou prv­ní ženou Mag­da­le­nou ze Zábře­ha, v roce 1618 s ní byl ve Ful­ne­ku oddán. V domě pod podloubím v Zábře­hu, rod­ném domě ženy Mag­da­le­ny, je nyní muze­um. Od Komen­ské­ho smr­ti dne 15.listopadu 1670 uply­nu­lo 350 let. A k tomu­to datu dis­tri­bu­u­je­me naše prv­ní giny Comenius.

Těší­me se na vaši objed­náv­ku na baru – je váš oblí­be­ný bar­man při­pra­ven na COMENIUS?