OŘECHOVKA tradiční, 0,5 l, alc. 35 %

450,00  vč DPH

Vyrobili jsme tradiční lihovinu podle starodávné receptury.

Základní surovinou pro naši Ořechovku tradiční jsou zelené plody ořešáku. My jsme použili vlašský ořech z naší zahrady v lihovaru v Obědné.

Popis

Vyro­bi­li jsme tra­dič­ní liho­vi­nu pod­le sta­ro­dáv­né receptury.

Základ­ní suro­vi­nou pro naši Oře­chov­ku tra­dič­ní jsou zele­né plo­dy ořešá­ku. My jsme pou­ži­li vlaš­ský ořech z naší zahra­dy v liho­va­ru v Obědné.

Oře­chy jsme trha­li prv­ní let­ní den 21. červ­na 2020. Do dneš­ních dnů pro­bí­ha­la mace­ra­ce a tepr­ve nyní lah­vu­je­me veli­ce jem­nou liho­vi­nu slad­ké i mír­ně nahořk­lé oře­cho­vé chuti.

Pře­vlá­dá chuť nezra­lých plo­dů ořešá­ku. Ta vzni­ka­la dlou­hou mace­ra­cí oře­chů spo­leč­ně ve spo­je­ní s vybra­ný­mi dru­hy koře­ní, tro­pic­ké­ho ovo­ce a vele­jem­né­ho lihu. Dlou­hé leže­ní a stá­lá tep­lo­ta v našem skle­pě zaru­ču­jí výji­meč­ný chu­ťo­vý zážitek.

Naše oře­chov­ka pohla­dí vaši duši a pří­jem­ně zahřeje.