Pivovice pálenka z piva Zlosin, 0,5 l, alc. 52 %

485,00  vč DPH

Výrobou Pivovice – pálenky z piva se vracíme do meziválečného období, kdy byl tento destilát v každé hospodě a byl velmi oblíbený. Pivo je český národní poklad, proto se o něj musíme s láskou starat. Z něj vyrobená Pivovice je specifický a velmi tradiční tuzemský výrobek, na který se během času tak nějak pozapomnělo.

Popis

Výro­bou Pivo­vi­ce – pálen­ky z piva se vra­cí­me do mezi­vá­leč­né­ho obdo­bí, kdy byl ten­to desti­lát v kaž­dé hos­po­dě a byl vel­mi oblí­be­ný. Pivo je čes­ký národ­ní poklad, pro­to se o něj musí­me s lás­kou sta­rat. Z něj vyro­be­ná Pivo­vi­ce je spe­ci­fic­ký a vel­mi tra­dič­ní tuzem­ský výro­bek, na kte­rý se během času tak nějak pozapomnělo.

Pro kva­lit­ní výrob­ní suro­vi­nu jsme nešli dale­ko. Lokál­ní pivo­var Zlo­sin ve Vel­kých Losi­nách je vzduš­nou čarou od naše­ho liho­va­ru vzdá­len jen asi dva­cet kilometrů.

Samot­ná desti­la­ce je veli­ce zvlášt­ní záži­tek. Zejmé­na pro­to, že jsme zvyklí při desti­la­ci na ovoc­né a bylin­né vůně. Napros­to jiné aro­ma piv­ní­ho moku však ovládlo celý liho­var. Kdo nikdy Pivo­vi­ci nepil, bude pří­jem­ně pře­kva­pen, jak se celo­ži­vot­ní zku­še­nost slád­ka doko­na­le zužit­ko­va­la ve vyro­be­ném desti­lá­tu. Sla­do­vá piv­ní chuť je výraz­ným aspek­tem piv­ní pálen­ky. Pří­jem­ný liké­ro­vý nádech už je jenom chu­ťo­vou teč­kou. Ochut­nej­te jem­ný a krás­ně aro­ma­tic­ký destilát.

Tak „Dej Bůh štěs­tí!“ naší Pivo­vi­ci – pálen­ky z piva.