Rhum Agricole 1492, 0,7 l, alc. 45 %

1.690,00  vč DPH

Rhum Agricole 1492 je první český rum, který navíc není destilovaný z melasy, ale přímo ze šťávy z cukrové třtiny a díky tomu si zachovává více její chuti. Je výsledkem fermentace a destilace provedené v lihovaru Family Distillery House v Obědné. Rum s obsahem alkoholu 45% v originální láhvi o obsahu 0,7 l, který se dále neupravuje ani nezraje v sudech. Ve vůni jemné tóny čerstvé třtiny, na patře velmi příjemná chuť třtiny a kontrolovaná síla a na závěr velmi pěkná délka na chuti. První rum z chystané série agricole rumů.

Popis

…prv­ní rum vyro­be­ný v čes­ké republice…

                               …a zřej­mě i ve střed­ní a východ­ní Evropě…

 

Příběh:

Název rumu 1492 má tři význa­my. A ano, hádá­te správ­ně, je to pře­de­vším rok obje­ve­ní Ame­ri­ky, kte­rá ces­tu rumu zapo­ča­la a nej­ví­ce zpo­pu­la­ri­zo­va­la. Již při dru­hé Kolum­bo­vě výpra­vě se do Ame­ri­ky dovez­ly semín­ka cuk­ro­vé třti­ny, původ­ně pochá­ze­jí­cí z jiho­vý­chod­ní Asie. Dosta­tek inves­tič­ní­ho kapi­tá­lu, lev­né lid­ské otroc­ké síly z Afri­ky a vel­ké množ­ství třti­ny odstar­to­va­la širo­kou obli­bu toho­to nápo­je. Dopo­sud jsou karib­ské rumy jed­ny z nej­roz­ší­ře­něj­ších i nej­ob­lí­be­něj­ších na svě­tě, i když od pekel­né liho­vi­ny k exklu­ziv­ním rumům byla ješ­tě vel­mi dlou­há cesta.

Čís­lov­ka 1492 je ale také nad­moř­ská výš­ka hory Pra­děd, nej­vyš­ší hory Mora­vy. Je to náš regi­on, ke kte­ré­mu se hrdě hlá­sí­me. A je to také koneč­ná prv­ní cena pro zákaz­ní­ka, se kte­rou jsme popr­vé šli s rumem na trh.

 

Charakteristika:

Rhum Agri­co­le 1492 je prv­ní čes­ký rum, kte­rý navíc není desti­lo­va­ný z mela­sy, ale pří­mo ze šťá­vy z cuk­ro­vé třti­ny a díky tomu si zacho­vá­vá více její chu­ti. Je výsled­kem fer­men­ta­ce a desti­la­ce pro­ve­de­né v liho­va­ru Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se v Oběd­né. Rum s obsa­hem alko­ho­lu 45% v ori­gi­nál­ní láhvi o obsa­hu 0,7 l, kte­rý se dále neu­pra­vu­je ani nezra­je v sudech. Ve vůni jem­né tóny čer­stvé třti­ny, na pat­ře vel­mi pří­jem­ná chuť třti­ny a kon­t­ro­lo­va­ná síla a na závěr vel­mi pěk­ná dél­ka na chuti.

Vyro­be­no s las­ka­vou pomo­cí pana Chris­to­phe­ra Lui­jie­ra z Fran­cie a s cen­ný­mi rada­mi kole­gů z bel­gic­ké palír­ny Dam Spirits.

Kaž­dá naše spe­ci­ál­ní láhev má kolek, ori­gi­nál­ní eti­ke­tu od výtvar­ní­ka Jaku­ba Kar­ma­na, QR kód a na hor­ní stra­ně láhve lase­rem gra­ví­ro­va­né logo FDH pří­mo na láhvi a ští­tek s EAN kódem a povin­ný­mi úda­ji. Láhev má dře­vě­nou pota­ho­va­nou zát­ku a je do ní vlo­že­no stéblo cuk­ro­vé třti­ny. Kaž­dá láhev je umís­tě­na v ori­gi­nál­ní kar­to­no­vé kra­bič­ce a je čís­lo­va­ná. Liho­var FDH vede seznam lah­ví v kaž­dé edi­ci. Kaž­dá edi­ce má pou­ze kolem 400 lah­ví. Prv­ní edi­ce měla 193 lah­ví, kdy 120 lah­ví bylo pro­dá­no v před­pro­de­ji. Prv­ní edi­ce byla rych­le vypro­da­ná, nyní jsou na trhu dal­ší edice.

 

Nákupní možnosti:

Kaž­dá ome­ze­ná čís­lo­va­ná edi­ce obsa­hu­je přes­ný počet čís­lo­va­ných lah­ví s ochran­ný­mi prv­ky a do kaž­dé lah­ve je vlo­že­no stéblo cuk­ro­vé třti­ny. Bale­ním je kra­bič­ka s jed­nou lah­ví, v zásil­ko­vém bale­ní je libo­vol­ný počet lahví.

K dis­po­zi­ci v řadě LUXURY od čer­ven­ce 2022.

 

Historie a dovoz:

His­to­rie rumu geo­gra­fic­ky míří do jiho­vý­chod­ní Asie, Indonésie, Číny a Indie. Tedy do míst, kde se pěs­tu­je jeho hlav­ní suro­vi­na, cuk­ro­vá třti­na. A to již od 12., v Evro­pě od 14. a v Kari­bi­ku až od 17.století. Pro­to se také vra­cí­me s výcho­zí suro­vi­nou do Asie, kon­krét­ně do del­ty Mekon­gu ve Viet­na­mu, odkud pochá­zí sku­teč­ně pré­mi­o­vá třti­na, jed­na z nej­kva­lit­něj­ších na svě­tě. Osm malých plan­tá­ží pro­du­ku­jí čis­tou kul­tu­ru bez pes­t­i­ci­dů, kte­rá se ruč­ně sklí­zí, škrá­be, čis­tí a opla­chu­je. Dří­ve se naná­šel vosk na kon­ce třti­ny, aby se zabrá­ni­lo její oxi­da­ci. V našem pří­pa­dě šťá­va ihned po vyli­so­vá­ní pro­chá­zí mra­zi­cím kro­kem při – 18º C, což ji umož­ňu­je ucho­vat si všech­ny své kva­li­ty, bar­vu a auten­tic­kou chuť, kte­rou násled­ně v našem rumu naleznete.

 

Jak vidíme agricole rum ve Family Distillery House:

Buď­te účast­ni v našem pro­jek­tu výro­by sku­teč­ně prv­ní­ho rumu na úze­mí Čes­ké repub­li­ky, ať už vyro­be­né­ho z mela­sy či ze šťávy.

Agri­co­le, nebo­li země­děl­ský či plan­táž­nic­ký rum, je ter­mín uží­va­ný ve fran­ko­fon­ních čás­tech ost­ro­vů a v býva­lých kolo­ni­ích. I když vět­ši­na rumů se vyrá­bí z odpad­ních pro­duk­tů při výro­bě cuk­ru – mela­sy, agri­co­le rumy se vyrá­bí pou­ze ze šťá­vy z cuk­ro­vé třti­ny, kte­rá se vyli­su­je, čer­stvá šťá­va zkva­sí a pře­desti­lu­je na rum. Fer­men­ta­ce při­tom pro­bí­há pou­ze dva až tři dny ve smě­si s ušlech­ti­lý­mi kva­sin­ka­mi. Vznik­lý desti­lát má čirou bar­vu a je lah­vo­ván pří­mo, bez leže­ní. Neu­klá­dá se do dře­vě­ných sudů, kde pře­jí­má jiné chu­tě ostat­ních nápo­jů a dře­va. Agri­co­le rumy jsou sil­něj­ší, drs­něj­ší a také draž­ší, chu­ťo­vě svě­ží s odka­zem na cuk­ro­vou třti­nu a na její rost­lin­né tóny. Hlav­ním para­me­t­rem je čer­stvost a svěžest.

Tak tohle je Rhum Agri­co­le 1492, prv­ní rum vyro­be­ný na úze­mí Čes­ké repub­li­ky, ať vám chutná.