Rhum Agricole 1687, 0,7 l, alc. 55%

1.710,00  vč DPH

Rhum Agricole 1687 je dalším rumem z připravované ucelené série agricole rumů, prvních českých rumů, které navíc nejsou destilované z melasy, ale přímo ze šťávy z cukrové třtiny a díky tomu si zachovávají více její chuti. Rum je výsledkem fermentace a destilace provedené v lihovaru Family Distillery House v Obědné. Rum s obsahem alkoholu 55% v originální láhvi o obsahu 0,7 l, který se dále neupravuje ani nezraje v sudech. Ve vůni jemné tóny čerstvé třtiny, na patře velmi příjemná chuť třtiny a kontrolovaná síla a na závěr velmi pěkná délka na chuti. Druhý rum ze série agricole rumů.

Popis

…čis­tý a ješ­tě sil­něj­ší – dal­ší rum vyro­be­ný v Čes­ké republice…

 

Příběh:

Název rumu 1687 má opět tři význa­my. Rum byl důle­ži­tý v kaž­do­den­ním živo­tě ang­lic­ké­ho krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva. Ješ­tě v 16. sto­le­tí měli námoř­ní­ci na oso­bu a den jeden galon (cca 4,5 l) piva. Jen­že pivo se kazi­lo, pro­to je nahra­di­la pálen­ka a fran­couz­ská bran­dy. Doba rumo­vá nasta­la pro krá­lov­ské námoř­nic­tvo po doby­tí Jamaj­ky v roce 1655. V roce 1687 brit­ská admi­ra­li­ta sta­no­vi­la pří­děl na pin­tu rumu – tedy při­bliž­ně půl lit­ru – den­ně pro kaž­dé­ho námoř­ní­ka. Poz­dě­ji byl pří­děl sní­žen na půl pin­ty a roz­dě­len na dvě dáv­ky – v poled­ne a večer. Jen­že někte­ří námoř­ní­ci si dáv­ky střá­da­li i něko­lik dní, aby je moh­li vypít najed­nou nebo je mezi sebou pou­ží­va­li jako pla­ti­dlo. Poz­dě­ji se rum ředil vodou (tak vzni­kl grog) a dáv­ky se sni­žo­va­ly. Tra­di­ce pří­dě­lů rumu pře­tr­va­la až do roku 1970. Posled­ní den­ní dou­šek rumu byl na lodích Její­ho Veli­čen­stva podá­ván 31. čer­ven­ce 1970, kte­rýž­to den bývá ozna­čen jako „Black Tot Day“. „Tot“ je jeden z výra­zů pou­ží­va­ných pro den­ní dáv­ku rumu.

Pro Šum­perk, ve kte­rém liho­var Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se síd­lí, jsou zřej­mě nej­zná­mej­ším obdo­bím z jeho his­to­rie čaro­děj­nic­ké pro­ce­sy, pro­bí­ha­jí­cí v letech 1678 až 1696, kdy rok 1687 je přes­ným půli­cím rokem obdo­bí, ve kte­rém bylo po tor­tu­ře upá­le­no asi 200 osob. Zde se píší pří­běhy Jin­dři­cha Bob­li­ga z Edel­sta­d­tu, šum­per­ské­ho děka­na Kryš­to­fa Aloi­se Laut­ne­ra, ale i jedi­né­ho nepo­ko­ře­né­ho Hein­ri­cha Peschkeho.

Čís­lov­ka 1687 je také koneč­ná prv­ní cena pro zákaz­ní­ka, se kte­rou půjde­me s tím­to rumem na trh.

 

Charakteristika:

Rhum Agri­co­le 1687 je čes­ký rum, kte­rý navíc není desti­lo­va­ný z mela­sy, ale pří­mo ze šťá­vy z cuk­ro­vé třti­ny a díky tomu si zacho­vá­vá více její chu­ti. Je výsled­kem fer­men­ta­ce a desti­la­ce pro­ve­de­né v liho­va­ru Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se v Oběd­né. Rum s obsa­hem alko­ho­lu 55% v ori­gi­nál­ní láhvi o obsa­hu 0,7 l, kte­rý se dále neu­pra­vu­je ani nezra­je v sudech. Ve vůni jem­né tóny čer­stvé třti­ny, na pat­ře vel­mi pří­jem­ná chuť třti­ny a kon­t­ro­lo­va­ná síla a na závěr vel­mi pěk­ná dél­ka na chuti.

Kaž­dá naše spe­ci­ál­ní láhev má kolek, ori­gi­nál­ní eti­ke­tu od výtvar­ní­ka Jaku­ba Kar­ma­na, QR kód a na hor­ní stra­ně láhve lase­rem gra­ví­ro­va­né logo FDH pří­mo na láhvi a ští­tek s EAN kódem a povin­ný­mi úda­ji. Láhev má dře­vě­nou pota­ho­va­nou zát­ku a je do ní vlo­že­no stéblo cuk­ro­vé třti­ny. Kaž­dá láhev je umís­tě­na v ori­gi­nál­ní kar­to­no­vé kra­bič­ce a je čís­lo­va­ná. Liho­var FDH vede seznam lah­ví v kaž­dé edi­ci. Kaž­dá edi­ce má pou­ze kolem 400 lah­ví. Prv­ní edi­ce 200 lah­ví, kdy 120 lah­ví bude pro­dá­no v před­pro­de­ji za spe­ci­ál­ní cenu.

 

Nákupní možnosti:

Kaž­dá ome­ze­ná čís­lo­va­ná edi­ce obsa­hu­je přes­ný počet čís­lo­va­ných lah­ví s ochran­ný­mi prv­ky a do kaž­dé lah­ve je vlo­že­no stéblo cuk­ro­vé třti­ny. Bale­ním je kra­bič­ka s jed­nou lah­ví, v zásil­ko­vém bale­ní je libo­vol­ný počet lahví.

K dis­po­zi­ci v řadě LUXURY od květ­na 2023.

 

Historie a dovoz:

His­to­rie rumu geo­gra­fic­ky míří do jiho­vý­chod­ní Asie, Indonésie, Číny a Indie. Tedy do míst, kde se pěs­tu­je jeho hlav­ní suro­vi­na, cuk­ro­vá třti­na. A to již od 12., v Evro­pě od 14. a v Kari­bi­ku až od 17.století. Pro­to se také vra­cí­me s výcho­zí suro­vi­nou do Asie, kon­krét­ně do del­ty Mekon­gu ve Viet­na­mu, odkud pochá­zí sku­teč­ně pré­mi­o­vá třti­na, jed­na z nej­kva­lit­něj­ších na svě­tě. Osm malých plan­tá­ží pro­du­ku­jí čis­tou kul­tu­ru bez pes­t­i­ci­dů, kte­rá se ruč­ně sklí­zí, škrá­be, čis­tí a opla­chu­je. Dří­ve se naná­šel vosk na kon­ce třti­ny, aby se zabrá­ni­lo její oxi­da­ci. V našem pří­pa­dě šťá­va ihned po vyli­so­vá­ní pro­chá­zí mra­zi­cím kro­kem při –18º C, což ji umož­ňu­je ucho­vat si všech­ny své kva­li­ty, bar­vu a auten­tic­kou chuť, kte­rou násled­ně v našem rumu naleznete.

 

Jak vidíme agricole rum ve Family Distillery House:

Buď­te účast­ni v našem pro­jek­tu výro­by sku­teč­ně prv­ních rumů na úze­mí Čes­ké repub­li­ky, ať už vyro­be­né­ho z mela­sy či ze šťávy.

Agri­co­le, nebo­li země­děl­ský či plan­táž­nic­ký rum, je ter­mín uží­va­ný ve fran­ko­fon­ních čás­tech ost­ro­vů a v býva­lých kolo­ni­ích. I když vět­ši­na rumů se vyrá­bí z odpad­ních pro­duk­tů při výro­bě cuk­ru – mela­sy, agri­co­le rumy se vyrá­bí pou­ze ze šťá­vy z cuk­ro­vé třti­ny, kte­rá se vyli­su­je, čer­stvá šťá­va zkva­sí a pře­desti­lu­je na rum. Fer­men­ta­ce při­tom pro­bí­há pou­ze dva až tři dny ve smě­si s ušlech­ti­lý­mi kva­sin­ka­mi. Vznik­lý desti­lát má čirou bar­vu a je lah­vo­ván pří­mo, bez leže­ní. Neu­klá­dá se do dře­vě­ných sudů, kde pře­jí­má jiné chu­tě ostat­ních nápo­jů a dře­va. Agri­co­le rumy jsou sil­něj­ší, drs­něj­ší a také draž­ší, chu­ťo­vě svě­ží s odka­zem na cuk­ro­vou třti­nu a na její rost­lin­né tóny. Hlav­ním para­me­t­rem je čer­stvost a svěžest.

Tak tohle je Rhum Agri­co­le 1687, rum vyro­be­ný na úze­mí Čes­ké repub­li­ky, ať vám chutná.