VANILKOVÁ původní, 0,5 l, alc. 35 %

495,00  vč DPH

Naše Vanilková původní je tvořena na základě receptu starého 150 let. Receptu z doby, kdy nikdo neznal umělá barviva a esence. Do naší Vanilkové jsme použili 100% pravou přírodní vanilku, vanilkové lusky Burbon z Madagaskaru.

Popis

Naše Vanil­ko­vá původ­ní je tvo­ře­na na zákla­dě recep­tu staré­ho 150 let. Recep­tu z doby, kdy nikdo neznal umě­lá bar­vi­va a esen­ce. Do naší Vanil­ko­vé jsme pou­ži­li 100% pra­vou pří­rod­ní vanil­ku, vanil­ko­vé lus­ky Bur­bon z Mada­gaska­ru. Lus­ky jsme na něko­lik týd­nů nalo­ži­li do vele­jem­né­ho lihu a tak­to zís­ka­ný základ­ní pro­dukt jsme dále upra­vo­va­li k dosa­že­ní robust­ní a vel­mi kom­plex­ní chu­ti s názna­kem tónů hoř­ké čoko­lá­dy. Pro mno­ho lidí to bude vůbec popr­vé, kdy ochut­na­jí pra­vou vanil­ku. Ozna­če­ní vanil­ko­vý lusk není přes­né. Vanil­ka není lusk, ale květ orchi­de­je původ­ně ze střed­ní Ame­ri­ky.  Za celý rok kve­te jenom během jedi­né­ho dne a v minu­los­ti byla cen­něj­ší než zla­to. Pro­to byla dostup­ná pou­ze pro čle­ny krá­lov­ské­ho dvo­ra. Nám se poda­ři­lo vyro­bit lahod­ný a nád­her­ně voní­cí alko­ho­lic­ký mok, kte­rý doká­že navo­dit nejen slav­nost­ní, ale i roman­tic­kou atmo­sfé­ru. I Josef Švejk by byl potě­šen, kdy­by ochut­nal naší Vanil­ko­vou původ­ní.