VODKA Jan Eskymo WELZL, original, 0,5 l, alc. 40 %

480,00  vč DPH

Tradiční vodka, s výraznou chutí a vůní, vyrobená pečlivým výrobním postupem. Velejemný líh pšeničný z obilí vypěstovaného v České republice. Po destilaci se v lihu maceruje směs bylin a tropického ovoce. Používáme koriandr, skořici, muškátový oříšek, levanduli a citronovou kůru. Po ukončení procesu filtrování se finální produkt, chuťově skvělý, ale s velkým množstvím alkoholu, ředí průzračně čistou jesenickou vodou, která dodává vodce J.E.W. jiskřivý nádech.

Popis

…zkus­te ochut­nat jed­no naše eskymo…

Charakteristika:

Tra­dič­ní vod­ka, s výraz­nou chu­tí a vůní, vyro­be­ná peč­li­vým výrob­ním postu­pem. Vele­jem­ný líh pše­nič­ný z obi­lí vypěs­to­va­né­ho v Čes­ké repub­li­ce. Po desti­la­ci se v lihu mace­ru­je směs bylin a tro­pic­ké­ho ovo­ce. Pou­ží­vá­me kori­an­dr, sko­ři­ci, mušká­to­vý oří­šek, levan­du­li a cit­ro­no­vou kůru. Po ukon­če­ní pro­ce­su fil­tro­vá­ní se finál­ní pro­dukt, chu­ťo­vě skvě­lý, ale s vel­kým množ­stvím alko­ho­lu, ředí prů­zrač­ně čis­tou jese­nic­kou vodou, kte­rá dodá­vá vod­ce J.E.W. jis­kři­vý nádech.

Vyro­be­no s vyu­ži­tím ori­gi­nál­ní recep­tu­ry z likér­ky Jose­fa Justa.

Kaž­dá naše láhev má kolek, ori­gi­nál­ní eti­ke­tu od výtvar­ní­ka Jaku­ba Kar­ma­na s vyob­ra­ze­ním Sibi­ře a por­trétu J. Welz­la a na zad­ní stra­ně gra­ví­ro­va­né logo FDH pří­mo na láhvi a ští­tek s EAN kódem a povin­ný­mi údaji.

Vod­ka Jan Esky­mo WELZL je regis­tro­va­nou ochran­nou známkou.

 

Jak vidíme vodku ve Family Distillery House:

Na přá­ní našich degustá­to­rů jsme do naše­ho výrob­ní­ho pro­gra­mu zařa­di­li výro­bu tra­dič­ní vod­ky. Vod­ka je tvr­dý alko­ho­lic­ký nápoj vyrá­bě­ný po celém svě­tě a prá­vě pro­to jsme se roz­hod­li při­jít na trh s nápo­jem, kte­rý svým výrob­ním postu­pem určí dal­ší vývoj toho­to alko­ho­lu. Zvo­li­li jsme tra­dič­ní postup desti­la­ce, tak­zva­né „zápa­ry“, kte­rá je při­pra­ve­na z obi­lí pše­ni­ce. Naše řada vodek je nachys­tá­na a bude­me ji postup­ně uvá­dět na trh.

Tohle je prv­ní pro­dukt vod­ky J.E.W. s názvem ORIGINAL a věří­me, že vám při­ne­se spous­tu prožitků.

 

Jan Eskymo Welzl jako osobnost regionu:

Mot­to: „Pron­deš – prondeš,
nepron­deš – neprondeš!“

Jan Wel­zl (1868 Zábřeh – 1948 Daw­son City Kana­da), rodák z neda­le­ké­ho Zábře­hu, ces­to­va­tel, zla­to­kop, vypra­věč, dob­ro­druh, lovec a nej­vyš­ší soud­ce v Nové Sibi­ři, pře­zdív­kou Esky­mo, se stal naší tvá­ří sta­ro­no­vé vod­ky Jan Esky­mo WELZL pře­de­vším pro­to, že ji na Aljaš­ce (a mož­ná i na Sibi­ři) spo­lu s ostat­ní­mi potře­ba­mi ostat­ním lov­cům, zla­to­ko­pům a polár­ním bada­te­lům pro­dá­val. Na Sibi­ři i na Aljaš­ce půso­bil jako neo­fi­ci­ál­ní smí­r­čí soud­ce a věno­val se také potí­rá­ní pro­de­je pan­čo­va­né­ho  alko­ho­lu. Kdo jiný, pro­sla­ve­ný po Rakous­ku – Uher­sku, rus­ké Sibi­ři, ame­ric­ké Aljaš­ce a dal­ších zemích, může být amba­sa­do­rem kva­lit­ní vod­ky? Jeho pobyt mezi Inu­i­ty může­te po pár skle­ni­cích vod­ky J.E.W. ohod­no­tit svou zna­los­tí „esky­máčti­ny“. Těší­me se na vaši objed­náv­ku na baru. Je váš oblí­be­ný bar­man při­pra­ven na ESKYMO?