GIN COMENIUS, original, 0,5 l, alc. 46 %

490,- Kč/0,5 l

bale­ní kar­ton 12 ks

…vyvo­lej­te z lavi­ce jed­no­ho Komenskýho…

Charakteristika:

Naše spo­leč­nost se spe­ci­a­li­zu­je na holand­ský gin nazý­va­ný gene­ver. Po prv­ní desti­la­ci násle­du­je dru­há, tak­zva­ná redesti­la­ce, a to již se smě­sí jalov­ce, bylin a koře­ní. Tato směs je mace­ro­vá­na něko­lik dní v čis­tém chu­ťo­vě nevý­raz­ném obil­ném lihu, vyro­be­ném z pše­ni­ce pěs­to­va­né na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Koře­ní­cí směs je sesta­ve­na dle naší ově­ře­né recep­tu­ry, kte­rou jsme sesta­vo­va­li něko­lik let, než se nám poda­ři­lo snou­bit poměr jalov­co­vých bobu­lí, citru­sů, kori­an­d­ru, divo­kých mand­lí, tro­pic­kých kvě­tů, andě­li­ky a mno­ha dal­ších bota­nic­kých ingre­di­en­cí. Jenom tak jsme docí­li­li vyvá­že­né nahořk­lé chu­ti, typic­ké pro gene­ver. Vět­ši­na bylin a plo­dů se sbí­rá ruč­ně, pro­to dosa­hu­je­me prvotříd­ní kva­li­ty pou­ží­va­ných suro­vin. Hoto­vý desti­lát nechá­vá­me zrát a poslé­ze pro vás lahvujeme.

Vyro­be­no s čás­teč­ným vyu­ži­tím ori­gi­nál­ní recep­tu­ry z likér­ky Jose­fa Justa.

Kaž­dá naše láhev má kolek, ori­gi­nál­ní eti­ke­tu od výtvar­ní­ka Jaku­ba Kar­ma­na s vyob­ra­ze­ním holand­ské kra­ji­ny a por­trétu J. A. Komen­ské­ho a na zad­ní stra­ně gra­ví­ro­va­né logo FDH pří­mo na láhvi a ští­tek s EAN kódem a povin­ný­mi údaji.

Gin COMENIUS je regis­tro­va­nou ochran­nou známkou.

Mléč­né zaka­le­ní nápo­je při podchla­ze­ní není záva­dou, je způ­so­be­no aro­ma­tic­ký­mi ole­ji z jalov­ce, pří­pad­ně z vel­ké dru­ho­vos­ti a množ­ství bylin.

 

Jak vidíme gin ve Family Distillery House:

Gin je naše srd­cov­ka. Těší­me se, že prá­vě tenhle náš gin vám bude chut­nat. Udě­la­li jsme všech­no mož­né, abychom na zákla­dě tra­dič­ní recep­tu­ry posta­vi­li na nohy nápoj, kte­rý bude naším stě­žej­ním pro­duk­tem. Těší­me se, že vám postup­ně před­sta­ví­me oba základ­ní dru­hy ginu – nověj­ší Lon­don dry gin a původ­ní holand­ský gene­ver, tedy náš Comenius.

Prv­ní gin ORIGINAL z pro­duk­ce FDH se bude o vaši pří­zeň uchá­zet pra­vi­del­ně. I když jej bude­me dopl­ňo­vat jiný­mi i jinak ochu­ce­ný­mi giny, ORIGINAL zůsta­ne základ­ním kame­nem naší pro­duk­ce ginů.

 

Jan Ámos Komenský jako osobnost regionu:

Mot­to: „Vše­li­ké kval­to­vá­ní toli­ko pro hova­da dob­ré jest“

Jan Ámos Komen­ský (1592 Mora­va – 1670 Naar­den Holand­sko), při­šel do Holand­ska (již poně­ko­li­ká­té) v roce 1656, tedy poté, co Dr. Syl­vius vyna­le­zl v Amste­ro­da­mu v roce 1650 gin (gene­ver) jako lék na led­vi­no­vé potí­že. Netvr­dí­me, že ho Komen­ský kon­zu­mo­val, ale je to prav­dě­po­dob­né, pobý­val tam totiž až do své smr­ti ješ­tě 14 let. Setkat se s ginem jed­no­du­še musel. Spo­ji­tost Komen­ské­ho s naším regi­o­nem je nasna­dě. Jan Ámos pra­co­val něko­lik let pro rod Žero­tí­nů a poz­dě­ji pobý­val v Blu­do­vě, Vel­kých Losi­nách a Louč­né nad Des­nou, ale pře­de­vším se při svém poby­tu v Pře­ro­vě sezná­mil se svou prv­ní ženou Mag­da­le­nou ze Zábře­ha, v roce 1618 s ní byl ve Ful­ne­ku oddán. V domě pod podloubím v Zábře­hu, rod­ném domě ženy Mag­da­le­ny, je nyní muze­um. Od Komen­ské­ho smr­ti dne 15.listopadu 1670 uply­nu­lo 350 let. A k tomu­to datu dis­tri­bu­u­je­me naše prv­ní giny Comenius.

Těší­me se na vaši objed­náv­ku na baru – je váš oblí­be­ný bar­man při­pra­ven na COMENIUS?