Řada Exclusive

VODKA Jan Eskymo WELZL original, 0,5 l, alc. 40 %

Tra­dič­ní vod­ka, s výraz­nou chu­tí a vůní, vyro­be­ná peč­li­vým výrob­ním postu­pem. Vele­jem­ný líh pše­nič­ný z obi­lí vypěs­to­va­né­ho v Čes­ké repub­li­ce. Po desti­la­ci se v lihu mace­ru­je směs bylin a tro­pic­ké­ho ovo­ce. Pou­ží­vá­me kori­an­dr, sko­ři­ci, mušká­to­vý oří­šek, levan­du­li a cit­ro­no­vou kůru. Po ukon­če­ní pro­ce­su fil­tro­vá­ní se finál­ní pro­dukt, chu­ťo­vě skvě­lý, ale s vel­kým množ­stvím alko­ho­lu, ředí prů­zrač­ně čis­tou jese­nic­kou vodou, kte­rá dodá­vá vod­ce J.E.W. jis­kři­vý nádech.

více infor­ma­cí…

GIN COMENIUS original, 0,5 l, alc. 46 %

Naše spo­leč­nost se spe­ci­a­li­zu­je na holand­ský gin nazý­va­ný gene­ver. Po prv­ní desti­la­ci násle­du­je dru­há, tak­zva­ná redesti­la­ce, a to již se smě­sí jalov­ce, bylin a koře­ní. Tato směs je mace­ro­vá­na něko­lik dní v čis­tém chu­ťo­vě nevý­raz­ném obil­ném lihu, vyro­be­ném z pše­ni­ce pěs­to­va­né na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Koře­ní­cí směs je sesta­ve­na dle naší ově­ře­né recep­tu­ry, kte­rou jsme sesta­vo­va­li něko­lik let, než se nám poda­ři­lo snou­bit poměr jalov­co­vých bobu­lí, citru­sů, kori­an­d­ru, divo­kých mand­lí, tro­pic­kých kvě­tů, andě­li­ky a mno­ha dal­ších bota­nic­kých ingrediencí.

více infor­ma­cí…

BYLINNÁ HOŘKÁ pánů Bubna–Litic, 0,5 l, alc. 35%

Ruč­ně vyrá­bě­ná bylin­ná hoř­ká, s lahod­nou chu­tí a vůní, vyro­be­ná cit­li­vým výrob­ním postu­pem. Peč­li­vě vybí­ra­né bylin­ky, vele­jem­ný líh pše­nič­ný z obi­lí vypěs­to­va­né­ho v Čes­ké repub­li­ce a zase ta naše jese­nic­ká voda, to je základ a jis­to­ta výsled­né kva­li­ty. Samo­zřej­mos­tí je tra­dič­ní pří­pra­va, pře­de­vším dlou­há mace­ra­ce, kte­rá vytvá­ří jem­ný desti­lát boha­té chu­ti a vůně. Je slo­žen z více než dese­ti dru­hů bylin, koře­ní a tro­pic­ké­ho ovo­ce – mimo jiné obsa­hu­je levan­du­li, mařin­ku von­nou, heř­má­nek, andě­li­ku, mate­ří­douš­ku, pely­něk, puškvo­rec, hře­bí­ček, pome­ran­čo­vou kůru a citru­so­vý sirup.

více infor­ma­cí…

VODKA Jan Eskymo WELZL limited edition, 0,7 l, alc. 42 %

Při­pra­vu­je­me pro vás…

více infor­ma­cí…

GIN COMENIUS limited edition, 0,7 l, alc. 46 %

Při­pra­vu­je­me pro vás…

více infor­ma­cí…