O nás

Náš liho­var Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se s.r.o. nava­zu­je na původ­ní tra­di­ce výro­by alko­ho­lic­kých nápo­jů obno­vou sta­rých recep­tur, návra­tem k pou­ží­vá­ní původ­ních metod při­ro­ze­né mace­ra­ce bylin, koře­ní a ovo­ce, ale pře­de­vším ruč­ní výro­bou osvěd­če­ných dru­hů desti­lá­tů. Byli bychom rádi, kdy­bychom za vaše­ho při­spě­ní doká­za­li povznést výro­bu i kon­zu­ma­ci kva­lit­ní­ho alko­ho­lu na jinou, kva­li­ta­tiv­ně vyš­ší úroveň.

Mas­ter dis­tiller Jiří Kou­kol­ský zúro­čí v našem liho­va­ru své zku­še­nos­ti z dlou­ho­le­té prá­ce v zahra­ni­čí – v Němec­ku, Fran­cii a Bel­gii, kde půso­bil v liho­va­rech při insta­la­cích tech­no­lo­gie i ve výrob­ním pro­ce­su. Jeho zna­los­ti pro­duk­ce pře­váž­ně ovoc­ných desti­lá­tů, bran­dy a absin­tu v liho­va­ru plně vyu­ži­je­me a tyto výrob­ky, spo­leč­ně s ostat­ní­mi pro­duk­ty naše­ho výrob­ní­ho pro­gra­mu, se v krát­ké době postup­ně ocit­nou i na vašem stole.

Aby se pomy­sl­ný kruh zce­la uza­vřel – děde­ček Jiří­ho man­žel­ky Hele­ny, pan Jan Hošek z Bohutí­na, byl mis­trem pro­vo­zu ve vyhlá­še­né šum­per­ské liké­r­ce Josef Just, kte­rá síd­li­la od před­vá­leč­ných let na Jere­men­ko­vě uli­ci č.1 (nyní Clas­sic bar). Vyrá­bě­la vše a spe­ci­a­li­zo­va­la se zvláš­tě na koňa­ky. Byla uza­vře­na až v roce 1971, ale její ori­gi­nál­ní recep­tu­ry, spo­je­né s dlou­ho­le­tou tra­di­cí výro­by, máme od Jose­fa Jus­ta k dis­po­zi­ci. Je jich přes tisíc, může­te se těšit…

V Oběd­né je dlou­há tra­di­ce ovoc­ných sadů a ovoc­nář­ství, pro­to není slo­ži­té zís­kat kva­lit­ní základ pro výro­bu ušlech­ti­lé­ho ovoc­né­ho desti­lá­tu, kte­ré­mu dodá­vá ten správ­ný buket jese­nic­ký vzduch a hře­ji­vé tep­lo prou­dí­cí z Hané a to vše se kon­cen­t­ru­je do prů­zrač­né kapaliny.

Náš pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup a tra­dič­ní manu­ál­ní postup sbě­ru ovo­ce a bylin, zpra­co­vá­ní, suše­ní i samot­ná desti­la­ce a násled­né leže­ní v dře­vě­ných sudech ve skle­pech naší pro­vo­zov­ny zaru­ču­je kva­li­tu, kte­rou jsme zís­ka­li srd­cem a lás­kou k tra­di­ci sta­rých mis­trů distilérů.

Dob­rý poži­tek při stříd­mé kon­zu­ma­ci vám pře­jí Tomáš Aber­le a Jiří Koukolský