Cookies

Co jsou to cookies

Coo­kies jsou malé tex­to­vé sou­bo­ry, kte­ré webo­vé strán­ky uklá­da­jí na váš počí­tač nebo mobil­ní zaří­ze­ní jakmi­le tyto strán­ky začne­te pro­chá­zet. Hlav­ním úko­lem sou­bo­rů coo­kies je roz­li­še­ní a iden­ti­fi­ka­ce jed­not­li­vých uživatelů.

Jaké soubory cookies používáme

Název Účel pou­ži­tí Doba ulo­že­ní
age_gate ově­ře­ní věku rela­ce
woocommerce_cart_hash opti­ma­li­za­ce nákup­ní­ho košíku rela­ce
woocommerce_items_in_cart spra­vu­je počet polo­žek v nákup­ním košíku rela­ce
wp_woocommerce_session_ obsa­hu­je jedi­neč­ný kód pro kaž­dé­ho zákaz­ní­ka a slou­ží k roz­po­zná­ní koší­ku dané­ho zákazníka 2 dny

Jak blokovat soubory cookies

Nas­tve­ní inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če umož­ňu­je uklá­dá­ní coo­kies na váš počí­tač blo­ko­vat. V tako­vém pří­pa­dě může být ale funkč­nost našich strá­nek čás­teč­ně ome­ze­na. Infor­ma­ce o nasta­ve­ní uklá­dá­ní sou­bo­rů coo­kies ve vašem pro­hlí­že­či najde­te na násle­du­jí­cích odkazech: