JABLKOVICE med a zázvor, 0,5 l, alc. 52 %

485,00  vč DPH

Pro nový produkt Jablkovice med a zázvor jsme opět použili náš jablečný destilát a jeho chuť jsme obohatili o med a zázvor.

Popis

Pro nový pro­dukt Jabl­ko­vi­ce med a zázvor jsme opět pou­ži­li náš jableč­ný desti­lát a jeho chuť jsme obo­ha­ti­li o med a zázvor.

Auto­ma­tic­ky vyply­ne otáz­ka, proč prá­vě med a zázvor?

Med je nej­lep­ší pří­rod­ní sla­di­dlo. A med z Buko­vic u Vel­kých Losin je tou správ­nou vol­bou – jsou v něm cítit kvě­ty hor­ských luk, ovoc­ných stro­mů a okol­ních lesů. Při­vo­nět k naše­mu medu je jako pro­jít celé Jeseníky.

Zázvor je koře­ní z dál­né­ho výcho­du. Kaž­dý zná zázvor jako koře­ní v kuchy­ni. Mno­hem déle se však pou­ží­vá v liho­var­nic­tví zejmé­na pro jeho léči­vé účin­ky. Nechtě­li jsme však vyro­bit vše­lék, oslo­vi­la nás jeho pří­jem­ná a inten­ziv­ní pikant­ní chuť s náde­chem exo­ti­ky. Typic­kou chuť zázvo­ru způ­so­bu­jí růz­né esen­ci­ál­ní ole­je a pro­to má výraz­nou prys­ky­řič­nou vůni. Tu jsme zkom­bi­no­va­li s medem a jableč­ným desti­lá­tem. Výrazná chuť jableč­né­ho desti­lá­tu, medu a zázvo­ru je typic­ká pro ten­to výro­bek. Liho­vi­tost 52% u naší Jabl­ko­vi­ce med a zázvor jsme zvo­li­li záměr­ně, pro zacho­vá­ní jedi­neč­nos­ti desti­lá­tu. Čtvr­téč­ka na lač­no urči­tě neuškodí.